Kliendikaardi üldtingimused

Jazz Pesulad OÜ kliendikaardi kasutamise üldtingimused
1. Lepingus kasutatavad mõisted
1.1 Jazz Pesulad OÜ, registrikood 11281775, edaspidi JAZZ Pesulad, aadress Vabaõhumuuseumi tee 1-401, 13522 Tallinn.
1.2 JAZZ Pesulate kliendikaart on JAZZ Pesulate omandis olev ettemaksul, kohapealsel arveldusel või krediidil põhinev elektrooniline sooduskaart/maksevahend.
1.3 Klient on füüsiline või juriidiline isik, kellel on JAZZ Pesulate kliendikaart.
1.4 Leping on käesolev JAZZ Pesulad kliendikaardi kasutamise leping, millega määratletakse Kaardi väljastamise ja kasutamise tingimused. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
1.5 Tehing on vastava makseterminali kaudu kaupade ja teenuste eest Kaardiga tasumine. Lubatud Tehingud ja nende tegemise piirangud lepitakse kokku Lepingu eritingimustes. JAZZ Pesulad jätab endale õiguse määrata Tehingute maksimaalse summa.
2. Kaart
2.1 Kaart on tähtajatu.
2.2 Klient on kohustatud hoidma Kaarti hoolikalt, vältima selle kahjustamist ja sattumist kolmandate isikute kasutusse.
2.3 Kaardi vargusest, kaotamisest või kolmandate isikute valdusse sattumisest on Klient kohustatud viivitamatult JAZZ Pesulatele teatama. Kliendilt vastava teate saamisel sulgeb JAZZ Pesulad Kaardi.
2.4 JAZZ Pesulatel on õigus Kaart ajutiselt sulgeda, kui Klient ei ole täitnud maksekohustusi, või ületatakse Krediidilimiit. Kaardi ajutise sulgemise korral on JAZZ Pesulatel õigus selle avamine siduda lisatingimustega, sealhulgas nõuda võlgnevuse tasumist ja muuta ühepoolselt lepingu eritingimusi teatades uutest tingimustest Kliendile kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis. JAZZ Pesulad ei vastuta Kaardi ajutisest sulgemisest tulenevate kahjude eest.
Juriidilisele isikule kehtivad kliendikaardi kasutamise lisatingimused
3. Ettemaks, krediidilimiit, arveldused ja maksekohustus
3.1 Ettemaks on Kliendi poolt JAZZ Pesulate arvelduskontole kantud rahasumma, mille ulatuses saab Klient teha ettemaksul põhineva Kaardiga Tehinguid. Pärast ettemaksu lõppemist takistatakse kaardi kasutamine maksevahendina. Kaardi kasutamine maksevahendina taastatakse pärast uue ettemaksu tegemist 2 pangapäeva jooksul.
3.2 Ettemaksul põhineva Kaardiga sooritatud Tehingu korral on JAZZ Pesulal õigus vähendada Kliendi Ettemaksu iga Tehingu väärtuses. JAZZ Pesulad  väljastab Kliendile kord kuus teatis/arve koos Tehingute väljavõttega.
3.2 Krediidilimiit on maksimaalne lubatud piirsumma Eurodes, mille ulatuses võib Klient teha krediidil põhineva Kaardiga Tehinguid. Krediidilimiit määratakse ühise summana kõigile Lepinguga seotud kaartidele.
3.3 Krediidil põhineva Kaardiga sooritatud Tehingute kohta väljastab JAZZ Pesulad kord kuus arve koos eelmise kalendrikuu Tehingute väljavõttega. Arve maksetähtaeg on 14 kalendripäeva arve kuupäevast. Tasumisega viivitamisel maksab Klient JAZZ Pesulatele tähtaegselt tasumata summast viivist 0,15 % päevas iga viivitatud päeva eest.
3.4 Kaardilimiit on maksimaalne lubatud rahasumma, mille ulatuses Klient võib Kaardiga kalendrikuu jooksul Tehinguid teha.
3.5 Klient on kohustatud kontrollima arvel oleva info õigsust. Kliendi poolt Tehingu vaidlustamise ja pretensioonide esitamise tähtajaks on 2 (kaks) kuud arvates Tehingu tegemisest või hetkest kui Klient sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest. Võimaliku hüvitise tasumise eelduseks on Tehingut tõendavate dokumentide esitamine.
3.6 Kliendil on kohustus tasuda kõigi Kaardiga sooritatud Tehingute, sealhulgas sideliini rikke tõttu või muul põhjusel võimalikuks osutunud Krediidilimiiti või Ettemaksu ületavate Tehingute eest.
4.Vastutus
4.1 Kui Klient ei täida nõuetekohaselt Lepingu tingimusi, on JAZZ Pesulatel õigus kuni maksekohustuse täitmiseni Kaardi kasutamine peatada/ Kaart sulgeda / ühepoolselt Krediidilimiiti vähendada.
4.2 Kaardi varguse või kaotsimineku puhul kannab Klient kuni sellest JAZZ Pesulatele kirjaliku teatamiseni varguse või kaotsimineku riisikot ja vastutab mistahes kahju eest, mis on tekkinud Kaardi õigustamatu kasutamisega.
4.4 Klient kohustu Jazz Pesulatele tasuma kõik oma kohustuste mittetäitmisega, sealhulgas võla sissenõudmisega seotud kulud.
4.5 Klient annab JAZZ Pesulatele õiguse edastada Lepingu täitmisega seotud teavet krediidiinfot haldavatele kolmandatele isikutele (s.h. maksehäirete registrile), samuti isikutele, kes osutavad JAZZ Pesulatele  võlgade sissenõudmise teenust.
5. Lepingu kehtivus ja muutmine
5.1 Leping jõustub Kliendile Kaardi väljastamise hetkest ja on tähtajatu. JAZZ Pesulatel on õigus keelduda krediidil põhineva Kaardi väljastamisest. Kliendil ja JAZZ Pesulatel on õigus Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele poolele kirjalikult ette.
5.2 JAZZ Pesulatel on õigus Lepingut ja Lepingu üldtingimusi ühepoolselt muuta, teatades muudatusest Kliendile internetis, JAZZ Pesulate kodulehel või e-maili teel vähemalt 1 (üks) kuu ette. Kui Klient ei ole selle tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud, loetakse, et Klient on muudatusega nõustunud.
5.3 Juhul, kui Lepingus fikseeritud Kliendi andmed muutuvad, näiteks e-posti aadress, kontakttelefon jt. on ta kohustatud sellest JAZZ Pesulat kirjalikult teavitama 14 kalendripäeva jooksul e-posti teel info@jazzpesulad.ee. JAZZ Pesulad võib lugeda Kliendi andmeid õigeks niikaua, kuni talle ei ole edastatud uusi andmeid.
5.4 Lepingu lõppemine ei mõjuta enne Lepingu lõppemist tekkinud nõuete sisse nõutavaks muutumist ega rahuldamist.
6. Kliendi isikuandmete töötlemine
6.1 Kliendi isikuandmeid töödeldakse vastavalt kliendi antud nõusolekule.
6.2 Klient võib nõusoleku igal ajal tagasi võtta, andes sellest kirjalikult teada Jazz Pesulad e-postile info@jazzpesulad.ee, misjärel nõusolekul põhinev andmete töötlemine lõpetatakse.
6.3 Jazz Pesulad järgib isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduses ja EL isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud põhimõtteid. Jazz Pesulate kliendi isikuandmed asuvad Jazz Pesulate andmebaasis, mida Jazz Pesulad kasutab igakuiste kliendipakkumiste edastamiseks; mõistmaks, mil viisil klient Jazz Pesulate teenuseid kasutab, et Jazz Pesulad saaks külastuskogemusi parandada; klientide, toodete ja teenust analüüsimiseks, et pakkuda kõige sobivamaid teadandeid ja pakkumisi.
6.4 Kliendil on õigus tutvuda töödeldavate isikuandmetega ja infoga andmete töötlemise eesmärkidega.
6.5 Jazz Pesulad OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Jazz Pesulad OÜ edastab Kaardi ostmisega kaasnevate maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile. Kaardi ostmisega kaasnevate maksete vahendaja on Maksekeskus AS.
6.6 Kliendil on õigus nõuda tema andmete muutmist, täpsustamist või parandamist. Kliendil on õigus paluda, et tema isikuandmed kustutatakse. Kui klient soovib kasutada seda õigust, tuleb sellest teada anda Jazz Pesulad e-postile info@jazzpesulad.ee
6.7 Jazz Pesulad võib andmeid edastada töötlemiseks kolmandatele isikutele, kes aitavad Jazz Pesulatel teostada ja hallata kliendikaardi lepinguid. Sellisteks isikuteks võivad olla andmebaaside tarkvara tarnijad, andmebaaside haldusteenuste osutajad, andmekeskuste, hoidmise ja pilveteenuse osutajad jmt. Jazz Pesulad edastab andmetöötlejale ainult konkreetse ülesande täitmiseks või konkreetse teenuse osutamiseks vajalikus mahus andmeid. Andmetöötleja võib töödelda kliendi isikuandmeid ainult Jazz Pesulate korralduste järgi ega või neid kasutada muudel eesmärkidel või edastada teistele isikutele ilma Jazz Pesulate nõusolekuta. Jazz Pesulad võib edastada andmeid pädevatele riigi- ja õiguskaitseasutustele, nt politseile või järelevalveinstantsidele, kuid ainult nende nõudmisel ning ainult õigusaktidega ettenähtud juhtudel ja korras.
6.8 Jazz Pesulad töötleb isikuandmeid ainult Euroopa Liidu territooriumil ja ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse.